foto1
Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Rok szkolny 2017/18 - ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ
foto1
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu
foto1
Schronisko SSM i Bursa zapraszają
Tel.+48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl

W ramach realizacji projektu pn.: „Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe, Działanie RPOP.05.01.00 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej, możliwe było utworzenie w CKP nowych pracowni oraz doposażenie istniejących. Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.01.01-16-001/12 została podpisana 5 grudnia 2012r. Całkowita wartość projektu wynosi 1 176 471,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane to 1 176 471,00 PLN. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sięga 84,99% wydatków kwalifikowanych i wynosi 999 882,70 PLN, a wkład własny jest na poziomie 15,01% tj. 176 566,30 PLN. Zakończenie rzeczowe realizacji zadania planowane jest na 9 maja 2014 roku. Podstawowym celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego w Opolu, prowadząca do zwiększenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i dostosowania umiejętności mieszkańców regionu do potrzeb rynku pracy, poprzez wyposażenie pracowni CKP.

Projekt obejmuje:
- zakup wyposażenia pracowni obróbki ręcznej i montażu,
- zakup wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii,
- zakup wyposażenia pracowni mechatroniki,
- zakup wyposażenia pracowni instalacji elektrycznych - dom inteligentny,
- zakup wyposażenia pracowni montażu i obsługi maszyn i urządzeń,
- zakup wyposażenia pracowni mechatroniki samochodowej,
- zakup wyposażenia pracowni - linia diagnostyki samochodowej,
- zakup wyposażenia pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
- zakup sprzętu komputerowego,
- stanowisko naprawy podzespołów podwozia i stanowisko naprawy elementów nadwozia.

Nowe pracownie

Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO chce realizować swoje zadania tak, aby jego absolwent:

- OPANOWAŁ STANDARDY NAUCZANIA, OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ ORAZ UZYSKAŁ 
  PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE,
- BYŁ PRZYGOTOWANY DO ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO,
- POTRAFIŁ SAMODZIELNIE ZDOBYWAĆ INFORMACJE MATERIAŁOWE, TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE,
- POTRAFIŁ SAMODZIELNIE KSZTAŁTOWAĆ I ZDOBYWAĆ UMIEJĘTNOŚCI, NIEZBĘDNE W NOWYCH
  SYTUACJACH ZAWODOWYCH I OCZEKIWANIACH RYNKU,
- POTRAFIŁ BEZPIECZNIE ZORGANIZOWAĆ PRACĘ ZGODNIE Z ZASADAMI BHP I PPOŻ.,
- POTRAFIŁ RACJONALNIE I MĄDRZE ZORGANIZOWAĆ STANOWISKO PRACY,
- EKONOMICZNIE WYKORZYSTYWAŁ MATERIAŁY, NARZĘDZIA I URZĄDZENIA,
- POSIADŁ UMIEJĘTNOŚĆ RZECZOWEJ KOMUNIKACJI.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZPO  

Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. Działalność edukacyjną CKP w Opolu rozpoczęło 01.09.2003 r. obsługując tygodniowo prawie 500 uczniów. Obecnie zajęcia praktyczne w CKP ZPO odbywa prawie 1050 uczniów z Zespołów Szkół miasta Opola.
CKP realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych dla danego zawodu, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.
CKP organizuje i przeprowadza na podstawie akredytacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu egzaminy praktyczne w zawodach: monter elektronik, elektromechanik. W roku 2006 dodatkowo uzyskano akredytację w zawodach technik elektronik i technik elektryk.
CKP realizuje zajęcia praktycznej nauki zawodu w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych w nowe i nowoczesne narzędzia, przyrządy, urządzenia i maszyny.

Czytaj więcej: Działalność

Uchwałą Rady Miasta Nr III/19/02 z dnia 12.12.2002 r. powołano z dniem 16.12.2002 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu nadając akt założycielski publicznej placówki kształcenia praktycznego. Z dniem 01.04.2003 r. powołano Dyrektora CKP, mgr inż. Andrzeja Leszczyńskiego. Działalność szkoleniową Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczęło 01.09.2003 r. przyjmując 500 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu na zajęcia praktycznej nauki zawodu w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektronicznym, budowlanym. Obecnie zajęcia praktyczne w CKP odbywa prawie 1050 uczniów z Zespołów Szkół miasta Opola. Z dniem 1 stycznia 2006 r. Centrum Kształcenia Praktycznego weszło w skład, powołanego Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r., Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.

Czytaj więcej: Historia Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum realizuje projekt "Pracownie mechatroniki i nauki technik CNC" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Mechatronika - to nowy kierunek kształcenia specjalistów: technik mechatronik oraz monter mechatronik, tj. zawodach spełniających oczekiwania w zakresie obsługi nowoczesnych linii urządzeń w zakładach pracy.

W roku 2004 Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, realizując jeden z celów postawionych przez placówkę w ramach jej tworzenia i rozwoju, opracowało projekt i studium wykonalności dla projektu Pracownia mechatroniki i nauki technik CNC w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu.

Czytaj więcej: Mechatronika i nauki technik CNC w Centrum

Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS dwie pracownie komputerowe.
Pierwsza Pracownia została przekazana dnia 13.12.2005r. Wartość brutto przekazanej Pracowni wyniosła 87 892,92 zł.
Druga Pracownia została przekazana dnia 04.04.2006r. Wartość brutto przekazanej Pracowni wyniosła 73 673,27 zł.

W ramach EFS Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2006 r. także sprzęt przeznaczony do egzaminów zawodowych w zawodach: Elektromechanik i Monter-elektronik.
Wartość brutto sprzętu dla zawodu Elektromechanik wyniosła 11 660,76 zł.
Wartość brutto sprzętu dla zawodu Monter-elektronik wyniosła 22 290,62 zł.